Tag: Sương Mai

Sương mai

| 18/01/2015 | 0 Comments
Sương mai

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 167 Này các Tỳ kheo, có hai bậc hiền trí. Thế nào là hai? Người mang gánh nặng đã đến và người không mang gánh nặng chưa đến. Tăng Chi Bộ- Phẩm Kẻ ngu Bài cùng chủ đề:

Continue Reading

Sương mai

| 29/12/2014 | 0 Comments
Sương mai

Như Lai sống vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sinh và loài hữu tình. Tương Ưng Bộ – Kinh Tương ưng thôn trưởng Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 166 Bài cùng chủ đề:

Continue Reading

Sương mai

| 02/11/2014 | 0 Comments
Sương mai

Ai đủ cả trí, đức  Tối thắng giữa trời, người  Kinh Khởi thế nhân bổn, Trường bộ Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 162 Bài cùng chủ đề:

Continue Reading

Sương mai

| 15/09/2014 | 0 Comments
Sương mai

Việc làm hàng ngày là thường nhớ Đạo, hành Đạo thì thành đạt đức tin, phước ấy vô lượng.  Kinh 42 chương, 17 Tạp Chí Văn Hóa Phật giáo số 157 Bài cùng chủ đề:

Continue Reading

Sương mai

| 07/07/2014 | 0 Comments
Sương mai

Này Ananda, Pháp và Luật, Ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi Ta diệt độ, chính Pháp và Luật ấy sẽ là Đạo Sư của người. Trường Bộ kinh – Đại bát Niết-bàn Tạp Chí Văn hóa Phật Giáo số 155 Bài cùng chủ đề:

Continue Reading

Sương mai lợi đắc, cung kính, danh vọng

| 09/06/2014 | 0 Comments
Sương mai lợi đắc, cung kính, danh vọng

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 154 Đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, hãy từ bỏ chúng. Đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng chưa đén, chớ để cho chúng xâm chiếm. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 6, phẩm I Bài cùng chủ đề:

Continue Reading

Sương mai

| 23/02/2014 | 0 Comments
Sương mai

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 147| SƯƠNG MAI Này các Tỷ-kheo, nếu sát sinh được thực hiện, được luyện tập, được làm cho sung mãn thì sẽ đưa đến địa ngục, sẽ đưa đến bàng sinh, sẽ đưa đến cõi ngạ quỷ. (Tăng Chi III, A.230) Bài cùng chủ đề:

Continue Reading

Sương mai

| 10/02/2014 | 0 Comments
Sương mai

 Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 170 &171 | Sương mai Những gì bậc Đạo sư phải làm, vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy Ta đã làm vì lòng thương tưởng cho các người. Trung Bộ kinh – Kinh Đoạn giảm (số 8) Bài cùng chủ đề:

Continue Reading

Sương mai – Kinh Makhadeva

| 02/01/2014 | 0 Comments
Sương mai – Kinh Makhadeva

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 168 | SƯƠNG MAI Bát chánh đạo là truyền thống tốt đẹp do Ta thiết lập, hãy tiếp tục duy trì, các vị chớ thành người tối hậu sau Ta. Trung Bộ – Kinh Makhadeva Bài cùng chủ đề:

Continue Reading

Sương mai

| 15/12/2013 | 0 Comments
Sương mai

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 143 Bài cùng chủ đề:

Continue Reading

Sương mai

| 01/12/2013 | 0 Comments
Sương mai

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 142 Có hai loại người có trí. Thế nào là hai? Người phạm tội thấy mình phạm tội, và người chấp nhận người khác như pháp phát lộ tội của mình. Kinh Tăng Chi Bộ, Tập I, Chương 1 Bài cùng chủ đề:

Continue Reading